1.   reglement zn. 'verordening, voorschrift'
categorie:
leenwoord
Vnnl. reglement, reghelement 'verzameling regels of voorschriften, verordening' in Reghelement ... diemen sal volghen ... 'reglement (van een rederijkerskamer) waar men zich aan moet houden' [1516; WNT], Reglementen ghestatueert byde Magistraten van onse Steden [1607; WNT]; nnl. Reglement van orde [1816; WNT], huishoudelijk reglement [1924; WNT].
Ontleend aan Frans règlement 'verordening' [1465; TLF], afleiding van régler 'sturen, leiden', zie regelen, met het achtervoegsel -ment.
Fries: reglemint


  naar boven