1.   ongedierte zn. 'schadelijke of lastige dieren'
categorie:
geleed woord
Vnnl. ongedierte 'schadelijke of lastige dieren, i.h.b. insecten' in Vlieghen ... ende dierghelijcke beestkens oft onghedierte [1615; iWNT vlieg I], 't onghediert op 't veld 'de wilde roofdieren in het veld' [1617; iWNT].
Afleiding met het voorvoegsel on- in de betekenis 'slecht, onbehaaglijk' van het collectivum gedierte 'diersoort, de dieren'. Daarnaast bestaat het zn. ondier 'afzichtelijk dier' zoals in mnl. int ewelike vier, in dien stanc, in dat vule ondier 'naar het eeuwige vuur, de stank, het monsterlijk gedierte' en so vele ondiers: padden, slanghen, sarpente, draken [begin 14e eeuw; MNW].
Fries: √Ľngedierte


  naar boven