1.   slim bn. 'schrander'
Mnl. slem(p), slim 'scheef, schuin' in Den mont ... ginc op ... Ende stont slem, opward wide ontdaen 'De muil ging open en stond scheef, wijd geopend naar boven' [1315-35; MNW-R], de stucke dwers snijden ende niet slim 'de stukken recht doorsnijden en niet scheef' [eind 14e eeuw; MNW], Hine pijnde hem niet tzu varen slemp 'hij deed zijn best om niet verkeerd te reizen' [1400-50; MNW], slym 'scheef' [1477; Teuth.]; vnnl. slim 'verkeerd, slecht, onoprecht, bedenkelijk' in Datmen nu gaet deze slimme gangen 'dat men nu deze verkeerde wegen bewandelt' [1526-67; iWNT], Zijn wy niet slimmer als die Heydes? 'zijn wij niet (nog) slechter dan de heidenen?' [1557; iWNT], 'schrander, vindingrijk' in Sy zijn seer slim in coopmanschap met haer te drijven [1602; iWNT].
Mnl. sclemp 'welbespraakt' [1240; Bern.] lijkt hetzelfde woord (VMNW), maar heeft een betekenis die niet in overeenstemming is met die periode; mogelijk zijn hier twee glossen met elkaar verward (Bern., 4531). Oudnormandisch esclem 'scheef, schuin' [12e eeuw; FEW] en Oudfrans esclame 'in slechte staat' [1192; FEW] zijn leenwoorden en impliceren reeds onl. *slim(p).
Mnd. slim 'schuin, krom; gering, waardeloos' (vanwaar door ontlening nde. slem 'slecht, erg'); ohd. slimb 'schuin, krom' (nhd. schlimm 'slecht, onaangenaam, kwaad e.d.'); < pgm. *slimba- 'schuin'.
Verdere herkomst onbekend. Misschien een genasaleerde vorm bij slijpen in de oorspr. betekenis 'glijden, schuiven' (Kluge). Misschien verwant met Lets slìps 'schuin' < *slimpas en slîpt 'glijden, afdalen'.
De oorspr. betekenis is 'schuin, scheef'. Doordat scheef vaak contrasteert met dat wat recht of goed is, kon zowel in het Duits als in het Nederlands de betekenis overgaan in 'slecht, verkeerd e.d.'. In het Vroegnieuwnederlands heeft deze laatste betekenis zich verder ontwikkeld van 'sluw, gewiekst' tot 'slim'.
Fries: slim 'slecht; erg'


  naar boven