1.   reduceren ww. 'verminderen, terugbrengen'
categorie:
leenwoord
Mnl. reduceren 'terugbrengen onder het gezag' in iomme te reducerene zyne rebelle ondersaten 'om zijn rebelse onderdanen weer te onderwerpen' [1488; MNW muytemaker]; vnnl. reduceren 'verminderen' in dat sulcke ... Renten, oock ghereduceert ende ghemodereert sullen worden [1571; WNT], 'terugbrengen tot' in de selve Meeren ... tot Landt te reduceren [1591; WNT]; nnl. reduceren 'kleiner maken' in manieren om Figuuren te reduceeren [1777; WNT], 'chemisch vereenvoudigen, zuurstof onttrekken aan' in wordt het erts of het ijzeroxyde van zuurstof beroofd, of tot ijzer herleid (gereduceerd) [1873; WNT], ook algemener 'vereenvoudigen' in zoo reduceeren zich de politieke kwesties voor het volk tot ... [1928; WNT].
Ontleend, al dan niet via Oudfrans reducer (Nieuwfrans réduire) [14e-15e eeuw; Rey] (naast het gebruikelijkere erfwoord réduire), aan Latijn redūcere 'terugbrengen, verminderen', gevormd met het voorvoegsel re- 'terug-' bij dūcere 'brengen, leiden', zie conducteur.
Fries: redusearje


  naar boven