1.   laster zn. 'schandelijke bejegening, kwaadsprekerij'
categorie:
geleed woord, waarschijnlijk substraatwoord
Onl. laster 'schande, smaad' [10e eeuw; W.Ps.]; mnl. laster 'schande; schandelijke bejegening' [1240; Bern.], daarnaast de vorm lachter in die yemene lachter seget 'wie tegen iemand lastertaal uit' [1237; CG I].
Os. lastar (mnd. laster); ohd. lastar (nhd. Laster); ofri. laster; alle 'smaad, hoon, verwijt, berisping, gebrek', < pgm. *lah-stra-. Daarnaast pgm. *lah-tra- 'id.', waaruit: mnl. lachter; oe. leahtor. En pgm. *lah-stu-, waaruit on. löstr 'id.'. Alle pgm. vormen zijn afleidingen van de stam van het sterke werkwoord pgm. *lahan- 'berispen, verbieden', waaruit: os. lahan; ohd. lahan; oe. lēan; nijsl. ; in de West-Germaanse talen is het werkwoord niet bewaard gebleven.
Pgm. *lah- is wrsch. verwant met Oudiers locht 'schuld, fout' (IEW 673), bij een te reconstrueren wortel pie. *lok-. Als deze woorden afkomstig zijn uit een voor-Indo-Europese substraattaal (Boutkan/Siebinga 2005), zouden met prenasalisatie, wat een frequent verschijnsel is bij Noord-Europese substraatwoorden, ook verwant kunnen zijn: Lets lañgât 'honen, lasteren' en misschien Middeliers lang 'verraad'.
De vorm lachter raakte in de 17e eeuw in onbruik.
lasteren ww. 'kwaadspreken'. Onl. *lasteron 'berispen' in lastrindero (teg.deelw.mv.) 'de berispenden, zij die berispen' [10e eeuw; W.Ps.]; mnl. lasteren 'afkeuren, verwijten, beschuldigen' [1240; Bern.], ook lachteren in wie so schepene ... lachter met worden 'ieder die kwaad spreke over schepenen' [1254; CG I]. Afleiding van laster, lachter.
Fries: laster ◆ lasterje


  naar boven