1.   lob 1 zn. 'kwab'
categorie:
leenwoord, etymologie in brontaal onbekend
Nnl. de loben van de long [1718; WNT], zyn lever ... bestaat uit twee lobben [1726; WNT], lobbe 'deel van een blad tussen twee insnijdingen' [1770; WNT], lob 'lel' [1822; Bilderdijk].
Ontleend, al dan niet via Frans lobe 'id.', aan Laatlatijn lobus 'kwab aan de ingewanden', ontleend aan Grieks lobós 'peul; oorlel, leverkwab'.
Verdere herkomst zeer onzeker. Als de oorspr. betekenis 'peul' is, kan het woord verwant zijn met Latijn legūmen 'peulvrucht' en dan teruggaan op een wortel pie. *legw-. Als 'peul' slechts een specifieke betekenis is van algemener 'iets loshangends, kwab', is er mogelijk verband met lap of slap.
Fries: -


  naar boven