1.   zes telw. '6'
Onl. in an then sehs tagen 'in die zes dagen' [1151-1200; Reimbibel]; mnl. ses in ses manden 'zes maanden' [1236; VMNW].
Os. sehs (mnd. ses); ohd. sehs (nhd. sechs); ofri. sex (nfri. seis); oe. sex, siex, six (ne. six); on. sex (nzw. sex); got. saihs; < pgm. *sehs- '6'.
Verwant met: Latijn sex (Frans six); Grieks héks, dial. wéks; Sanskrit ṣáṣ; Avestisch xšvaš; Litouws šešì; Oudkerkslavisch šeštĭ (Russisch šešt'); Oudiers ; Armeens vecʿ; Albanees gjashtë; Tochaars A/B ṣäk/ṣkas; < pie. *s(u)eḱs (IEW 1044).
Fries: seis


  naar boven