1.   negeren ww. 'doen of iemand of iets niet bestaat'
categorie:
leenwoord
Vnnl. negeren alleen in de betekenis 'de waarheid van iets ontkennen' in niemant en mach negeren dat ... 'niemand kan ontkennen dat' [1581; WNT]; nnl. negeren 'ontkennen' [1824; Weiland], dan de betekenis 'doen of iets of iemand niet bestaat' in jeremiëeren, ... 't weinig goeds negeeren [1848; WNT jeremieeren], (iedereen) negeerde den ... armen dichter [1883; Groene Amsterdammer].
Ontleend aan Latijn negāre 'nee zeggen, ontkennen, loochenen', dat een afleiding is van nec, ouder Latijn neg 'nee', verwant met nee(n).
negatie zn. 'ontkenning; ontkennend element'. Nnl. negatie 'ontkenning' [1824; Weiland], het burgerlijk huwelijk niet als negatie van ... het kerkelijke [1881; Groene Amsterdammer], 'ontkennend woord of element' in een zin met een dubbele negatie [1911; WNT]. Ontleend, via Frans négation 'ontkenning', ouder negatiun 'ontkenning' [1174; TLF], aan Latijn negātiō (genitief -iōnis) 'ontkenning', afleiding van negāre 'ontkennen'.
Fries: negearje ◆ negaasje


  naar boven