1.   bulletin zn. 'bericht'
categorie:
leenwoord
Nnl. bulletins 'berichten, rapporten' [1816; WNT verbloemen I], bulletin "dagberigt" [1824; Weiland], 'dagbericht; legerbericht; ziektebericht' [1872; Dale]. Eerder ontleend als mnl. bulletyn 'bericht' [1451; Toll.].
Ontleend aan Frans bulletin 'officieel bericht, bewijsstuk' [1532; Rey], een afleiding van Oudfrans bullette 'certificaat' [1371; Rey], eerder al 'stempel, zegel' [1299; Rey], verkleinwoord van bulle 'stempel, zegel', zie bul 2. De vorming met de uitgang -in gebeurde wellicht naar het model van Italiaans bolletino, bulletino 'briefje, biljet; bewijsstuk, certificaat'.


  naar boven