1.   democratie zn. 'staatsvorm waarin het volk regeert'
categorie:
leenwoord
Vnnl. democratie 'regering van het volk' [1583; WNT]; nnl. Het Despotismus, de volstrekte Aristocratie, de onbeteugelde Democratie [1785; WNT].
Ontleend aan Frans démocratie 'volksheerschappij' [14e eeuw] of direct aan Latijn dēmocratia 'id.' < Grieks dēmokratíā 'heerschappij van het volk'. Dit is een samenstelling van het zn. dēmos 'volk' en een afleiding bij het werkwoord krateĩn 'heersen'. Het laatste behoort bij Grieks krátos 'kracht'.
Tot aan de Franse Revolutie had het woord een meer algemene betekenis, zoals in de oudste vindplaats: Der Inwoonderen Democratie, de welcke een yder de Jaght vry is toelatende 'de volksregering van de inwoners (bedoeld is Zwitserland), die het eenieder toestaat om op jacht te gaan'; de jacht was immers meestal een privilege van de adel. Tijdens en na de Franse Revolutie krijgt het woord zijn moderne politieke betekenis.
democratisch bn. 'tot de volksregering behorend' [1783; WNT], met een ander achtervoegsel gevormd naar Frans démocratique 'id.'. ◆ democraat zn. 'aanhanger van de democratie' [1800-50; WNT].
Fries: demokrasy◆demokratysk◆demokraat


  naar boven